Všeobecné podmienky CA Mária Valéria Tour


I.PREDMET ZMLUVY

 1. Predmetom zmluvy je záväzok CA obstarať objednávateľovi vopred dohodnuté služby za podmienok uvedených v zmluve a záväzok objednávateľa tieto slôužby prijať a zaplatiť za ich poskytnutie dohodnutú cenu.
 2. Podrobnejší opis služieb je uvedený v katalógu, alebo v písomnej ponuke.

II. CENA ZÁJAZDU

 1. Všetky ceny zájazdov organizovaných CA sú v EUR. V cenníku CA sú uvedené iba orientačné ceny, záväzná a dohodnutá cena je uvedená v prvej časti tejto zmluvy.
 2. CA je oprávnená zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve z dôvodov podľa ustanovenia § 741 ods. 2 OZ. V takomto prípade si CA vyhradzuje právo doúčtovať rozdiel. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu odošle CA objednávateľovi 21 dní pred nástupom na zájazd.
 3. V prípade nevyrovnania doplatku v stanovenom čase, CA je oprávnená zálohované miesto obsadiť novým účastníkom.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

 1. 1. Objednávateľ má právo:
  1. na riadne poskytnutie objednaných a zaplatených služieb
  2. vyžadovať od CA informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
  3. zrušiť bez udania dôvodu a to za podmienok uvedených v čl. VI tejto zmluvy
  4. na reklamáciu nedostatkov podľa článku VI. týchto podmienok
  5. najneskôr do 31 dní pred začatím zájazdu písomne oznámiť CA, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba.
 2. 2. Objednávateľ má povinnosť:
  1. poskytnúť CA všetky náležitosti potrebné k zabezpečeniu objednaných služieb
  2. zaplatiť plnú cenu zájazdu najneskôr 28 dní pred začatím zájazdu
  3. riadiť sa písomnými pokynmi CA, pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CA, dodržiavať predpisy navštívenej krajiny
  4. dodržiavať časové harmonogramy, čas odchodu, odletu a pod.
  5. zabezpečiť platné cestovné doklady
  6. v prípade pôsobenia škody túto vzniknutú škodu nahradiť v plnom rozsahu poškodenému

IV: ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

 1. Pred začiatkom čerpania služieb:
  1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CA poskytnúť služby podľa uzavretej zmluvy, je CA povinná zabezpečiť ich zmenu alebo zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
  2. CA si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nie je prihlásený minimálny počet 35 účastníkov /výhrada minimálneho počtu účastníkov/, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.
 2. Počas čerpania služieb:
  1. CA je oprávnená vykonať operatívne zmeny v programu a poskytovania služieb, ak z vážnych objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CA nemá možnosť ovplyvniť a predvídať.
  2. CA nepreberá zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programov z dôvodov podľa predchádzajúceho ustanovenia, rovnako za prípadné meškanie spôsobené technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a pod.
  3. Objednávateľ berie na vedomie, že prvý a posledný deň zájazdu je určený predovšetkým na prepravu., reklamácia skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu je vylúčená. CA si vyhradzuje právo zmeniť ubytovacie zariadenie na iné, tej istej, alebo vyššej cenovej kvality. V takomto prípade zmena ubytovacieho zariadenia nie je predmetom reklamácie.

V.REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po tom, čo zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu,že Rozsah a kvalita služieb zájazdu sú na nižšej ako dohodnutej úrovni.
 2. Nedostatky v poskytovaných službách odstraňuje pri zájazde dodávateľ služby, alebo poverený zástupca CA. Ak sa nedostatok nepodarí odstrániť, spíše dodávateľ alebo poverený zástupca CA písomný záznam, ktorý je podmienkou pre uznanie reklamácie. V prípade nedodržania stanoveného postupu účastníkom zájazdu, alebo čerpania reklamovaných služieb, zaniká.
 3. Ak CA zabezpečí riadne a včas nápravu na mieste reklamovaných služieb, môže účastník zájazdu uplatniť svoje právo po skončení zájazdu bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia zájazdu, aloebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, keď sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy.
 4. CA sa zaväzuje takto uplatnenú reklamáciu vybaviť do 30 dní od podania.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. CA je oprávnená zrušiť zájazd, ak v čase do 21 dní pred jeho začatím nebol dosiahnutý potrebný minimálny počet účastníkov. CA je ďalej oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ poruší povinnosti uvedené v tejto zmluve.
 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez zaoplatenia zmluvných pokút v prípade, ak CA poruší svoju povinnosť určenú v tejto zmluve alebo navrhne podstatnú zmenu zmluvy a objednávateľ takúto zmenu nepríjme. Objednávateľ je povinný osobne to oznámiť CA najneskôr do 3 dní od oznámenia zmeny. CA je c takomto prípade povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu.

VII. POVINNÁ ZMLUVNÁ POKUTA

 1. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy z iných dôvodov, aké sú uvedené v bode VI. Zmluvy, objednávateľ je povinný zaplatiť CA zmluvnú pokutu za každého zrušeného účastníka.
  1. 30 EUR z ceny zájazdu + poistné/osoba, ak objednávateľ odvolá svoju účasť na zájazde v termíne 46 dní pred odchodom a viac
  2. 30% z ceny zájazdu + poistné, ak objednávateľ odvolá svoju účasť na zájazde v termíne 31 až 45 dní pred odchodom
  3. 70% z ceny zájazdu + poistné, ak objednávateľ odvolá svoju účasť v termíne 20 až 30 dní pred odletom
  4. 100% z ceny zájazdu + poistné ak objednávateľ odvolá svoju účasť na zájazde v termíne 19 dní s krstšom pred odchodom. Do počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty sa nezapočítava prvý deň zájazdu (pobytu),t.j. deň odletu, odchodu resp. nástupu.

VIII.POISTENIE

 1. CA má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, na základee ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípade úpadku CA za splnenie podmienok uvedených v § 9 a nasl.zák.č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

IX. ZÁBVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Platnosť tejto zmluvy sa vzťahuje na zájazdy poskytované CA od 3.1.2011, jej obsah možno meniť iba pri dohode zmluvných strán písomným dodatkom.
 2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami zák.č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka.
 3. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa pomery z nej vyplývajúce občianskym zákonníkom o ochrane spotrebiteľa.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej ustanoveniam rozumeli, nebola
 5. Uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz súhlasu s jej znením ju potvrdzujú svojím
 6. Podpisom, resp. pri elektronických zmluvách potvrdzujú elektronicky /označením prázdneho okienka/.
cestovná agentúra Štúrovo